ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MECHANISM AND THE METHOD OF LEGAL REGULATION OF BUSINESSES
Abstract and keywords
Abstract (English):
The paper features the correlation between the concepts of mechanism and method of legal regulation in the context of entrepreneurial activity. The research objective was to determine the features and prospects of the development of the mechanism of legal regulation in business sphere. The research was based on the General scientific dialectical method and such private scientific methods as comparative, historical, logical, and modeling. The paper describes separate elements of the mechanism of legal regulation that structure certain public relations. The authors analyzed opinions of legal scholars on the mechanism and method of legal regulation. The mechanism and the method of legal regulation proved to be non-identical concepts. In contrast to the method of legal regulation, which means a set of techniques and methods by which certain social relations are regulated, the mechanism of legal regulation reflects a certain technology of legal regulation. In addition, it ensures the functioning of both the system of law as a whole and its individual branches and institutions. This study can serve as a basis for a further analysis of the mechanism of legal regulation to determine its effectiveness in relation to business regulation.

Keywords:
mechanism of legal regulation, method of legal regulation, legal means, techniques of legal regulation, methods of legal regulation, sectoral method of legal regulation
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Alekseev S. S. Mehanizm pravovogo regulirovaniya v socialisticheskom gosudarstve. M.: Yurid. lit., 1966. 188 s.

2. Mil'kov A. V. K voprosu o mehanizme pravovogo regulirovaniya // Zakon. 2012. № 3. C. 147–151.

3. Vasil'ev A. M. Pravovye kategorii. Metodologicheskie aspekty razrabotki sistemy kategoriy teorii prava. M.: Yurid. lit., 1976. 264 s.

4. Tarasov N. N. K voprosu o predmete obschey teorii prava i teoreticheskih ponyatiyah // Rossiyskiy yuridicheskiy zhurnal. 2015. № 6. C. 9–21.

5. Cherdancev A. F. Logiko-yazykovye fenomeny v yurisprudencii. M.: Norma: Infra-M, 2012. 320 s.

6. Alekseev S. S. Sobranie sochineniy. T. 3. Problemy teorii prava: Kurs lekciy. M.: Statut, 2010. 781 s.

7. Syryh V. M. Logicheskie osnovaniya obschey teorii prava. T. 1. Elementnyy sostav. M.: Yusticinform, 2001. 528 s.

8. Sorokin V. D. Metod pravovogo regulirovaniya: teoreticheskie problemy. M.: Yurid. lit., 1976. 142 s.

9. Koreckiy A. D. Mehanizm dogovornogo regulirovaniya: ponyatie, struktura i sootnoshenie s metodom grazhdansko-pravovogo regulirovaniya // Yurist-Pravoved'. 2007. № 3. C. 51–55.

10. Stepanov D. I. Voprosy metodologii civilisticheskoy doktriny // Aktual'nye problemy grazhdanskogo prava / pod red. O. Yu. Shilohvosta. M.: Norma, 2003. Vyp. 6. S. 3–32.

11. Osipov M. Yu. Ponyatie i osobennosti celey i sposobov pravovogo regulirovaniya // Sovremennoe pravo. 2008. № 11. S. 14–17.

12. Mal'ko A. V., Shundikov K. V. Celi i sredstva v prave i pravovoy politike. Saratov: Saratovskaya gos. akademiya prava, 2003. 296 s.

13. Alekseev S. S. Pravo. Azbuka. Teoriya. Filosofiya: Opyt kompleksnogo issledovaniya. M.: Statut, 1999. 710 s.

14. Ivanov A. A. Problemy publichnogo prava Rossii: vzglyad so storony // Vestnik ekonomicheskogo pravosudiya Rossiyskoy Federacii. 2017. № 2. S. 46–59.

15. Belyh V. S. K voprosu o suschnosti prava: teoreticheskie problemy pravoponimaniya // Rossiyskiy yuridicheskiy zhurnal. 2012. № 3. S. 25–36.

16. Sapun V. A., Shundikov K. V. Instrumental'naya teoriya prava i chelovecheskaya deyatel'nost' // Pravovedenie. 2013. № 1. S. 14–32.

17. Puginskiy B. I. Izbrannye trudy. Sbornik k 75-letnemu yubileyu. M.: Yurayt, 2016. 522 s.

18. Gerasimov O. A. Pravovye sredstva obespecheniya predprinimatel'skoy deyatel'nosti v real'nom sektore ekonomiki // Vlast' Zakona. 2017. № 1. S. 90–100.

19. Gruzdev V. V. O metode grazhdanskogo prava // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2017. № 417. S. 191–194.

20. Baytin M. I., Petrov D. E. Metod regulirovaniya v sisteme prava: vidy i struktura // Zhurnal rossiyskogo prava. 2006. № 2. S. 84–95.

21. Alekseev S. S. The mechanism of legal regulation in the socialist state. Moscow: Iurid. lit., 1966, 188. (In Russ.)

22. Milkov A. V. On the issue of the mechanism of legal regulation. Zakon, 2012, (3): 147–151. (In Russ.)

23. Vasil'ev A. M. Legal category. Methodological aspects of the development of the system of categories of the theory of law. Moscow: Iurid. lit., 1976, 264. (In Russ.)

24. Tarasov N. N. On the subject of general theory of law and theoretical concepts. Russian Juridical Journal, 2015, (6): 9–21. (In Russ.)

25. Cherdantsev A. F. Logical-linguistic phenomena in the law. Moscow: Norma: Infra-M, 2012, 320. (In Russ.)

26. Alekseev S. S. Collected works. Vol. 3. Problems of the theory of law: Lectures. Moscow: Statut, 2010, 781. (In Russ.)

27. Syrykh V. M. Logical foundations of the General theory of law. Vol. 1. Elemental composition. Moscow: Yusticinform, 2001, 528. (In Russ.)

28. Sorokin V. D. Method of legal regulation: theoretical problems. Moscow: Iurid. lit., 1976, 142. (In Russ.)

29. Koretsky A. D. Mechanism of contractual regulation: concept, structure and relationship with the method of civil regulation. Yurist-Pravoved, 2007, (3): 51–55. (In Russ.)

30. Stepanov D. I. Questions of methodology of civil doctrine. Aktual'nye problemy grazhdanskogo prava, ed. Shilokhvost O. Yu. Moscow: Norma, 2003, iss. 6, 3–32. (In Russ.)

31. Osipov M. Yu. Concept and features of the purposes and methods of legal regulation. Sovremennoe parvo, 2008, (11): 14–17. (In Russ.)

32. Malko A. V., Shundikov K. V. Aims and means in law and legal policy. Saratov: Saratovskaia gos. akademiia prava, 2003, 296. (In Russ.)

33. Alekseev S. S. Right. ABC. Theory. Philosophy: The Experience of Integrated Research. Moscow: Statut, 1999, 710. (In Russ.)

34. Ivanov A. A. Problems of Russian public law: a view from the outside. Vestnik ekonomicheskogo pravosudiia Rossiiskoi Federatsii, 2017, (2): 46–59. (In Russ.)

35. Belyh V. S. On the question of the nature of law: theoretical problems of law understanding. Russian Juridical Journal, 2012, (3): 25–36. (In Russ.)

36. Sapun V. A., Shundikov K. V. Instrumental theory of law and human activity. Pravovedenie, 2013, (1): 14–32. (In Russ.)

37. Puginsky B. I. Selected works. Collection for the 75th anniversary. Moscow: Iurait, 2016, 522. (In Russ.)

38. Gerasimov O. A. Legal means of providing business activity in the real sector of the economy. Vlast' Zakona, 2017, (1): 90–100. (In Russ.)

39. Gruzdev V. V. On the method of civil law. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 2017, (417): 191–194. (In Russ.)

40. Baitin M. I., Petrov D. E. Method of regulation in the system of law: types and structure. Zhurnal rossiiskogo prava, 2006, (2): 84–95. (In Russ.)


Login or Create
* Forgot password?