%0 Journal Article %T Prospects for using pine nut products in the dairy industry %A Дышлюк, Л.С. %A Сухих, С.А. %A Иванова, С.А. %A Смирнова, И.А. %A Субботина, М.А. %A Позднякова, А.В. %A Неверов, Е.Н. %A Гармашов, С.Ю. %K Pine nut processing, functional foods, dairy products, dietary supplements, pine nut paste, pine nut oil cake, fat-free pine nut flour %J Foods and Raw Materials %D 2018 %N 6 %P 16 %I Кемеровский государственный университет