00529naa#a2200169#i#450# EN\\bibl\53115 20240227194315.2 2782-4799 20220921b2022####ek#y0engy0150####ca RU Phenomenology of Digital Academic Dishonesty at University Journal article Kemerovo Kemerovo State University 2022 5 с. Journal article local Klopkova Elizaveta Aleksandrovna Miklyaeva Anastasiya Vladimirovna vestnik-hss.kemsu.ru