00529naa#a2200169#i#4500001001500000005001700015011001400032100004100046102000700087200008000094210004600174215001000220608002700230700003800257700003900295856002500334EN\\bibl\5311520240228131103.3##a2782-4799##a20220921b2022####ek#y0engy0150####ca##aRU1#aPhenomenology of Digital Academic Dishonesty at UniversityeJournal article1#aKemerovocKemerovo State Universityd2022##a5 с.##aJournal article2local#1aKlopkovagElizaveta Aleksandrovna#1aMiklyaevagAnastasiya Vladimirovna4#avestnik-hss.kemsu.ru