LDR 00529naa#a2200169#i#450# 001 EN\\bibl\53115 005 20240227194242.2 011 ## _a2782-4799 100 ## _a20220921b2022####ek#y0engy0150####ca 102 ## _aRU 200 1# _aPhenomenology of Digital Academic Dishonesty at University _eJournal article 210 1# _aKemerovo _cKemerovo State University _d2022 215 ## _a5 с. 608 ## _aJournal article _2local 700 #1 _aKlopkova _gElizaveta Aleksandrovna 700 #1 _aMiklyaeva _gAnastasiya Vladimirovna 856 4# _avestnik-hss.kemsu.ru _u