LDR 00730naa#a2200205#i#450# 001 EN\\bibl\35542 005 20240724121625.3 011 ## _a2308-4057 100 ## _a20200410b2020####ek#y0engy0150####ca 101 0# _aENG 102 ## _aRU 200 1# _aChanges of antioxidant activity and active compounds content in selected teas _eJournal article 210 1# _aKemerovo _cKemerovo State University _d2020 215 ## _a6 с. 608 ## _aJournal article _2local 675 ## _aХимическая технология. Химическая промышленность. Родственные отрасли. 66 _zENG 700 #1 _aKolodziej _gBarbara 700 #1 _aDanuta _gSugier 700 #1 _aKatarzyna _gLuchowska 856 4# _avestnik-hss.kemsu.ru _u