00678naa#a2200193#i#450# EN\\bibl\26990 20240227111015.2 2308-4057 20160627b2016####ek#y0engy0150####ca ENG RU PHYSICAL AND CHEMICAL ASPECTS OF VACUUM DRYING OF BERRY RAW MATERIALS Journal article Kemerovo Kemerovo State University 2016 5 с. Journal article local Химическая технология. Химическая промышленность. Родственные отрасли. 66 ENG Petrov A N Maslennikova G A vestnik-hss.kemsu.ru