00612naa#a2200205#i#450# EN\\bibl\2352 20240228045501.3 2308-4057 20140527b2014####ek#y0engy0150####ca ENG RU Studying the Biokinetics of Pigmented Yeast by Stochastic Methods Journal article Kemerovo Kemerovo State University 2014 4 с. Journal article local Poplavskaya Mariya Pavskiy Valeriy Alekseevich Ivanova Svetlana A. Novoselova Marina V. vestnik-hss.kemsu.ru